KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

 

MULTITEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogówku, ul. 3 Maja 40, 48-250 Głogówek, zwana dalej „MULTITEX”.

Tel. 77 437 27 27, e-mail: info@multitex.com.pl

 

 1. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się pod adresem email, lub pod numerem telefonu, również pisemnie na adres naszej siedziby – wskazane w punkcie I powyżej.

 

 • Cele i podstawy przetwarzania.

  Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu:

 

 1. Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania transakcji handlowych oraz umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
 2. Marketingu produktów i usług MULTITEX – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z MULTITEX.
 3. W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

 

 

 1. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?
  MULTITEX przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie procesu nawiązywania współpracy.

 

 1. Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
  W zależności od łączących Cię z MULTITEX relacji, MULTITEX może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:
 2. dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zameldowania),
 3. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 4. dane identyfikacyjne (np. PESEL),
 5. dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
 6. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 7. dane behawioralne (np. dane posiadanych produktów bądź usług oraz sposobu ich wykorzystania),
 8. dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

 

 

 1. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 • Okres przechowywania danych.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany między innymi w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować MULTITEX do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);
 2. okres przez jaki są świadczone usługi i sprzedaż;
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów MULTITEX;
 4. dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę, lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

 • Odbiorcy danych.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane:

 1. naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, zaangażowane w rozwój spółki, na przykład przedstawicielom handlowym,
 2. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy,
 3. naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym,
 4. podmiotom, którym MULTITEX powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu MULTITEX,
 5. bankom, instytucjom finansowym lub kredytowym lub innym instytucjom, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących MULTITEX i Ciebie (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),
 6. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie,
 7. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. przenoszenia danych
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

 

 

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym należących do szczególnej kategorii, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.